Zatrudnienie Polaków w Niemczech po 1 maja 2011 r.

Ocena użytkowników: / 35
SłabyŚwietny 

 Praca w Niemczech

Z dniem 1 maja 2011 r. Niemcy całkowicie otworzą swój rynek pracy. Z szacunków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że spodziewana fala emigracji z Polski przekroczy pół miliona osób. Największe zapotrzebowanie jest na spawaczy, lakierników, budowlańców i mechaników. Ze znalezieniem pracy nie będą też mieć problemu wysoko wykwalifikowani pracownicy: informatycy, inżynierowie,  lekarze, dentyści, pielęgniarki, a także osoby do opieki nad chorymi i osobami starszymi.

Dzisiejszy artykuł polecam szczególne tym, którzy wybierają się do pracy w Niemczech. Dowiecie się z niego o czym należy pamiętać przed wyjazdem, jakie obowiązki ciążą na Was w związku z pobytem i pracą w Niemczech oraz gdzie opodatkowane będą Wasze wynagrodzenia i w którym kraju podlegać będziecie ubezpieczeniom.

 

Formalności po przyjeździe.

Po przyjeździe do Niemiec należy pamiętać o obowiazku meldunkowym. Zameldować należy się w ciągu 7 dni (w niektórych landach 14) od przyjazdu w urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt).

We właściwym urzędzie skarbowym należy wystąpić o wydanie zastępczego zaświadczenia w sprawie karty podatkowej (w 2012 r. karty podatkowe zastąpione zostaną elektroniczną procedurą opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń).

Należy także założyć konto bankowe, na które będzie przelewane wynagrodzenie a także za jego pośrednictwem uiszczane będą opłaty (czynsz, media).

Praca w Niemczech.

Podjęcie pracy na miejscu wiąże się z zawarciem umowy o pracę. W Niemczech występują podobne rodzaje umów o pracę jak w Polsce, w podobny też sposób definiuje się pojęcie pracownika i stosunku pracy. Co istotne, umowa o pracę nie musi mieć formy pisemnej (warto jednak domagać się by została sporządzona na piśmie). Ponadto, w ciągu miesiąca od zawarcia umowy pracodawca ma obowiązek sporządzić, podpisać i przedłożyć pracownikowi dokument z zawartymi najważniejszymi okolicznościami zawartej umowy o pracę.

Średnie wynagrodzenie w Niemczech jest oczywiście znacznie wyższe niż w Polsce (np. pielęgniarka może liczyć na wynagrodzenie rzędu 2000 euro, kucharz 1600 euro, budowlaniec 2250 euro, kierowca 1600 euro).

W Niemczech obowiązują minimalce stawki płacy dla niektórych zawodów i branż (stawki za godzinę pracy):

Zawód/branża

Niemcy wschodnie

Niemcy zachodnie

Budownictwo/pracownik wykwalifikowany

 

12,95 euro

Budownictwo/pomocnik

9,50

10,90

Elektryk

8,20

9,60

Dekarz

10,80

10,80

Malarz/lakiernik wykwalifikowany

9,50

11,50

Malarz/lakiernik niewykwalifikowany

9,50

9,50

Sprzątanie budynków

7,00

8,55

Mycie fasad/okien

8,88

11,33

Górnictwo/pracownik wykwalifikowany

12,41

12,41

Górnictwo/rębacz

11,17

11,17

Usuwanie odpadów/sprzątanie ulic

8,02

8,02

Usługi pralnicze

6,75

7,80

Opieka nad osobami starszymi/chorymi

7,50

8,50

 Z dniem 1 maja 2011 r. wchodzą w życie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu oferowanym przez niemieckie agencje zatrudnienia. Zgodnie z tymi przepisami stawka minimalna będzie wynosiła 7,79 euro za godzinę w regionach zachodnich i 6,89 euro we wschodnich.

 Wymiar urlopu

Minimalny wymiar urlopu w Niemczech wynosi 24 dni powszednie (za dzień powszedni uważana jest również sobota). W umowach o pracę spotyka się często wyższy wymiar urlopu. Prawo do urlopu przysługuje po 6 miesiącach pracy.

Ubezpieczenia społeczne

Jeżeli pracownik mający miejsce zamieszkania w Polsce wyjeżdża do pracy w Niemczech to należy ustalić, w którym kraju będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Ustalenie właściwego ustawodawstwa oraz zasad podlegania ubezpieczeniom odbywa się na podstawie przepisów dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 Podstawową zasadą określoną tymi przepisami jest zasada jednego ustawodawstwa. Zgodnie z tą zasadą pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym państwie (bez względu na liczbę etatów i krajów w których pracuje). Zgodnie z zasadą jednego ustawodawstwa pracownik podlega ubezpieczeniom w tym państwie, w którym pracuje, nawet jeżeli siedziba pracodawcy oraz jego miejsce zamieszkania znajdują się w innym państwie.

Od tej zasady są wyjątki, a najbardziej znaczące odstępstwa od niej dotyczą:

  • pracowników tymczasowo oddelegowanych do pracy za granicą,
  • pracowników pracujących jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • osób pracujących na własny rachunek na terenie kilku państw członkowskich.

 Jeżeli wiec pracownik będzie wykonywał pracę w Niemczech to co do zasady w tym kraju będzie też podlegał ubezpieczeniom.

Wykonywanie pracy w Niemczech i podleganie ubezpieczeniom w Polsce możliwe jest w sytuacji delegowania pracownika do Niemiec przez polskiego pracodawcę na okres nie dłuższy niż 24 miesiące a także w sytuacji jednoczesnego wykonywania pracy w Polsce i Niemczech (dla jednego lub dwóch pracodawców).

Pracownik, który na własną rękę podejmuje zatrudnienie w Niemczech z reguły tam będzie podlegał ubezpieczeniom. Wyjątkiem byłaby sytuacja gdy w ramach zatrudnienia pracownik wykonuje znaczną część pracy w Polsce (co najmniej 25% czasu pracy lub wynagrodzenia) lub gdy jest zatrudniony u kliku pracodawców w różnych krajach. W takich przypadkach pracownik podlega ubezpieczeniom w kraju zamieszkania.

Wysokość składek ubezpieczeniowych w Niemczech:

Osoby wykonujące pracę w Niemczech podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom (o ile jest to ustawodawstwo właściwe na podstawie przepisów o koordynacji). Ubezpieczenia społeczne w Niemczech:

- ubezpieczenie chorobowe; składka wynosi 14,9 % (planowane jest jej podwyższenie do 15,5%) – pracownik płaci 7,9%, pracodawca 7% (po podwyższeniu będzie to odpowiednio:  8,2% i 7,3%),

- ubezpieczenie emerytalne; składka wynosi 19,90 % - (pracodawca i pracownik płaca po 50% składki)

- ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – składka 2,8% - płacona po połowie przez pracodawcę i pracownika,

- ubezpieczenie na wypadek opieki – składka wynosi 1,95% - płacona po połowie przez pracodawcę i pracownika, dodatkowo osoby bezdzietne (pracownicy) płacą składkę w wysokości 0,25%.

Podatki w Niemczech

Wysokość obciążeń podatkowych zależy od klasy podatkowej, do której ze względu na swoją sytuację osobistą (małżonek, dzieci) zostanie zakwalifikowany pracownik.

Pracownik, od którego wynagrodzenia pobierane są w ciągu roku zaliczki na podatek nie ma już obowiązku składania rocznego rozliczenia. W niektórych przypadkach złożenie rozliczenia może być wymagane (np. niepełny rok pracy, zmiana klasy podatkowej, zmiana wynagrodzenia w trakcie roku, zatrudnienie u kilku pracodawców).

Urząd skarbowy, do którego zostanie złożona deklaracja podatkowa wydaje decyzję ustalającą wymiar podatku.

Pracownik może odliczyć koszty uzyskania przychodu, w tym:

  • wydatki na dojazd do pracy (0,30 euro za każdy kilometr),
  • koszty kształcenia i dokształcania (gdy zakres kształcenia lub pierwszych studiów odpowiada charakterowi pracy)
  • koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego – pracownik, który w Polsce zostawia rodzinę może odliczyć od swojego przychodu koszty pierwszej i ostatniej oraz cotygodniowej podróży do kraju, koszty wyżywienia w okresie trzymiesięcznym, koszty związane z utrzymaniem drugiego mieszkania.

Roczne, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów (z powyższych tytułów wynoszą 920 euro, jeżeli pracownik poniósł i udokumentował koszty w wyższej wysokości wtedy przyjmuje się koszty rzeczywiste).

W Niemczech występuje też kwota wolna od podatku z tytułu wychowania dzieci (2184 euro na każde dziecko).

W zamian ulgi podatkowej podatnik może otrzymać zasiłek rodzinny (184  euro na pierwsze i drugie dziecko, 190 na trzecie i 215 na kolejne dzieci).

Stawki podatku

W Niemczech obowiązuje progresywna stawka podatku. Kwota wolna od podatku to 8004 euro. Stawki podatku: do 13139 euro: 14%, od 52552: 42%, od 250401: 45%.

Poza podatkiem dochodowym pobiera się również podatek solidarnościowy w wysokości 5,5%. Ponadto podatnicy należący do wspólnoty religijnej płacą 8 lub 9% podatek kościelny.

Rozliczenie w Polsce

Jeżeli pracownik pracujący w Niemczech ma miejsce zamieszkania w Polsce (rozumiane jako tak zwany ośrodek interesów życiowych – najczęściej utożsamiany z miejscem zamieszkania najbliższej rodziny) to podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Tak więc jeżeli osoba mieszkająca w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podlega opodatkowaniu w Niemczech to dochód ten należy również podlega opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. W polsko-niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę wyłączenia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją

Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Przykład.

Załóżmy, że podatnik w 2011 r. osiągnął dochody z Niemiec w wysokości 20.000 euro i w Polsce w wysokości 40.000 zł (pomijamy ZUS i składkę zdrowotną).

1. Wyliczamy dochód do obliczenia stopy procentowej. Zakładamy, że podatnik zarabiał miesięcznie 4000 euro, pracował 5 miesięcy, czyli 150 dni. Przychód pomniejszamy o przysługujące odliczenie diet (30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy):

20.000 – (150 x 42 )x 30% = 18.110 euro

Waluty przeliczamy na złote wg kursu z dnia wypłaty. Przyjmijmy, że po przeliczeniu na złote przychód wyniesie: 79.556,25 zł.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się następnie przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W 2011 r. koszty te wynoszą 111,25 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości wtedy miesięczne koszty wynoszą 139,06 zł):

79.556,25 – 556,25 = 79.000 zł

Do wyliczenia stopy procentowej przyjmujemy dochód zaokrąglony do pełnych złotych.

Do dochodu podlegającego opodatkowaniu (czyli uzyskanego w Polsce) stosujemy stopę procentową, która byłaby zastosowana gdyby dochody niemieckie nie były zwolnione z podatku.

Stopę wyliczamy następująco:

a) liczymy podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych, tj:

40.000 + 79.000 = 119.000, (119.000 – 85.528)x32% + 14.839,02 = 25.550,06 zł

b) podatek dzielimy przez sumę dochodów i mnożymy razy 100%:

25550,06 / 119.000 x 100 = 21,15 % (stopę zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku)

Do dochodu podlegającego opodatkowaniu stosujemy wyliczoną stopę procentową:

40.000 x 21,15% = 8.460

Podatek wyniesie więc 8.460

Zastosowanie metody wyłączenia z progresją oznacza, że do dochodów uzyskanych w Polsce stosuje się indywidualną stawkę podatku (z reguły wyższą niż wynikająca ze skali podatkowej).

Zmieniony (Środa, 27 Kwiecień 2011 15:53)

 
Sondy
Jak trafiłeś na tę stronę?
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Statystyka
Użytkowników : 230
Artykułów : 205
Zasoby : 11
Odsłon : 1379887